สารพันปัญหา

1. คำถาม : หากผู้สมัครกรอกใบสมัครผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ :
กรณีที่ 1 ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด 
- ให้ดำเนินการสมัครใหม่ในระบบออนไลน์และนำใบสมัครใหม่ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องไปชำระเงินที่ บมจ.ธนาคารกรุุงไทย แต่หากสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

กรณีที่ 2
 ผู้สมัครกรอก คำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ-นามสกุล ผิด
- ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังนี้ 
(1) ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดคำร้อง คลิกที่นี่) และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
(2) ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับที่มุมบนด้านขวา)
(3) ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (1) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามข้อ (2) ด้วยตนเองได้ที่ 

                          กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
                           สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 

           ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 

                               ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง


                          กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง 
                           สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
                 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
                                         ภายในวันปิดรับสมัคร
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
                                     โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร 

กรณีที่ 3
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด 
- ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ณ ตอนนี้ ให้เฉพาะผู้สมัครที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งแก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครไปแล้วจะต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งนี้ ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2561  ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินและเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ " ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน การรับสมัครจะมีผลสมบุูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วได้
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  230  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  200  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบภายใน วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ทางเว็บไซต์ www.ocsb.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ  https://ocsb.thaijobjob.com        
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมสอบได้ภายหลังการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทรศัพท์ 0 2202 3071 โทรสาร 0 2354 3437 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัครสอบ การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.